Seelen Advocatuur
Seelen Advocatuur
Seelen Advocatuur
Seelen Advocatuur
Seelen Advocatuur

specialisaties

AGRARISCH RECHT

Wij zijn  thuis in de agrarische praktijk en adviseren u over alle juridische facetten van uw  bedrijf, het daaraan verbonden vastgoed en de omgeving waarin deze zich bevindt. 

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT EN OMGEVINGSRECHT

Wij zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving die gaat over de fysieke omgeving waarin wij leven: milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Uiteraard anticiperen we in onze advisering op de nieuwe Omgevingswet.

VERBINTENISSENRECHT

In het vastgoed spelen overeenkomsten een belangrijke rol. Wij adviseren en onderhandelen over overeenkomsten, vaak gericht op samenwerking en of ontwikkeling, soms ter voorkóming van publiekrechtelijk kostenverhaal of onteigening.  

APPARTEMENTSRECHT (VVE)

Wij beschikken over specifieke kennis van het appartementsrecht en de verhouding van appartementsgerechtigden tot de Vereniging van Eigenaars (VVE). 

BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT

Deze wet biedt bedrijven zoals TenneT en Liander een wettelijk instrument dat de aanleg, instandhouding of wijziging van kabels en leidingen in of op andermans onroerende zaken mogelijk maakt, bijvoorbeeld door het opleggen van een gedoogplicht. Wij adviseren over gedoogplichten of zakelijke recht overeenkomsten (ZRO’s) ter voorkóming van de oplegging van een gedoogplicht. En wij onderhandelen namens onze cliënten over een optimale schadeloosstelling. 

MILIEURECHT

Wij zijn op de hoogte van de verscheidenheid aan Europese en Nederlandse milieuregels die de ruimtelijke ordening in ons land beïnvloeden, zoals regels ter bescherming van natuur en de daaraan verbonden noodzaak om stikstof te reduceren, bescherming van de waterkwaliteit, de bodem en de luchtkwaliteit en ter voorkoming van onaanvaardbare geluidhinder. 

ONTEIGENINGSRECHT

Onteigening is ingrijpend omdat daarmee de eigendom van burgers en bedrijven wordt ontnomen in het algemeen belang. Als gespecialiseerde onteigeningsadvocaat zijn we op de hoogte van alle ins en outs van onteigeningsprocedures. We adviseren, onderhandelen en procederen zo nodig over alle bij een onteigening betrokken belangen en rechten, zoals bedrijfsverplaatsingen en schadeloosstellingen. 

OVEREENKOMSTEN

Wij leggen afspraken over grondzaken en vastgoed vast in schriftelijke overeenkomsten. Met overeenkomsten kunnen procedures worden voorkómen. Bovendien vormen ze de basis voor een slagvaardige projectontwikkeling en daadwerkelijke realisering. Wij adviseren en onderhandelen over anterieure (kostenverhaals-)overeenkomsten, samenwerkings- en realisatie-overeenkomsten, en (andere) koop- en verkoopovereenkomsten.

PACHTRECHT

Het pachtrecht heeft specifiek betrekking op gebruik van gronden en gebouwen voor agrarische bedrijfsdoeleinden. Wij zijn thuis in het pachtrecht. We adviseren, onderhandelen en procederen in pachtgeschillen. We begeleiden de totstandkoming van pachtovereenkomsten en de goedkeuring door de grondkamer. 

GEMEENTELIJKE VOORKEURSRECHTEN

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen kunnen gemeenten (maar ook provincies of het rijk), onder in de wet geregelde voorwaarden, soms voorkeursrechten vestigen. De eigenaar is dan verplicht om bij verkoop de grond waar een voorkeursrecht op is gevestigd eerst aan de gemeente aan te bieden. Wij adviseren in  kwesties waarin gronden worden aangewezen waarop voorkeursrechten worden gevestigd en staan partijen bij in onderhandelingen en eventuele prijsvaststellingsprocedures.